هیتر استخری

سیستم گرمایش استخر و جکوزی
08سپتامبر

  • parisahosseiny
  • 0

سیستم گرمایش استخر و جکوزی

سیستم گرمایشی از کف استخر سیستم گرمایشی استخر و جکوزی، مدل های گوناگونی دارد. برای مثال هیترهای استخرهای خانگی، عمومی، درمانی، غواصی، جکوزی و ... مدارها و سوخت های مختلفی برای گرمایش می پذیرند. گرمایش استخر در زمستان به خصوص در استخر های روباز بسیار ضروری می باشد، در غیر این صورت شنا کردن در آنها تقریبا غیر ممکن خواهد بود. پس باید برای استخر یک سیستم گرمایشی مانند گرماتاب وجود داشته باشد که آب گرم شود. سیستم گرمایشی استخر و ...