Tag - بخاری گلخانه‌ای

بخاری گلخانه‌ای

راه اندازی گلخانه یکی از راه‌های اطمینان از رشد گیاهان در تمام طول سال است. با این حال، ممکن است گزینه‌های باغبانی خود را در طول ماه‌های سرد محدود کنید زیرا همه گیاهان نمی‌توانند دمای پایین را تحمل کنند. یکی از راه‌های نگهداری گیاهان در زمانی که شرایط محیطی...