کاربرد بخاری تابشی در مراکز مذهبی و مدرسه‌ها (گرماتاب)