چرا در هیتر سرامیکی گازی از سرامیک استفاده می‌شود؟